Handelsbetingelser

Anvendelse og gyldighed
Ethvert salg fra P. Lindberg A/S (herefter benævnt PL) er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for PL, medmindre PL skriftligt har accepteret dette.

Tilbud/ordre
Aftale mellem køber og PL anses først for indgået ved PL’s fremsendelse af varen eller ved PL’s skriftlige accept af tilbuddet. Fremsendelse af ordrebekræftelse til køber anses ikke som accept af købers tilbud, medmindre dette er anført udtrykkeligt i ordrebekræftelsen. I handelskøb kan annullering af en ordre kun ske med PL’s skriftlige godkendelse.

Fortrydelsesret
I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal senest 14 dage efter modtagelse af varen meddele os, at du ønsker at returnere varen - brug gerne dette fortrydelsesskema. Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen. Har du taget varen i brug, vil PL foretage en vurdering af varens værdiforringelse og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris, du har betalt for varen. Hvis du fortryder dit køb, skal varerne tilbageleveres til:

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600  Vejen

Ovenstående adresse benyttes også ved returnering af varer i forbindelse med reparation / reklamation. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb tilbage, du har indbetalt til os. Beløbet bliver refunderet til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse. Omkostninger til fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke - du skal selv betale for at returnere varen. Ved returnering af en vare skal du sørge for, at varen er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken / varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor din postkvittering / dit track-and-trace nummer. Du skal afsende varer, der returneres, senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du har fortrudt dit køb. For at lette ekspeditionen kan du vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse eller faktura, og du må også meget gerne benytte dig af vores fortrydelsesskema, som du kan sende med varen. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. For information om hvad det koster dig at sende varer retur, bør du undersøge priser hos de forskellige udbydere. Alt efter pakkens størrelse / vægt, og i visse tilfælde adressen, returpakken afsendes fra, er der i Danmark forskellige takster. Vi foreslår dig at undersøge f.eks. Post Danmarks, Brings, GLS' og andres hjemmesider for priser på returnering af pakker / paller. Vi henviser til flg. hjemmesider:
Post Danmark
Bring
GLS

Priser, fragt m.v
PL’s priser er ex. moms og fragt, og er dagspriser. Når du handler på vores hjemmeside indgås aftaler på dansk.
PL tager forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer, udsolgte varer, restordrer, ikke fremkomne varer, tastefejl og force majeure. 

Leveringsbetingelser
Hovedregel: Levering sker hurtigst muligt, ca. 1-3 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Ved køb under 2.000,- kroner ex. moms / 2.500,- inkl. moms betales for forsendelsen 60,- ex. moms / 75,- kr inkl. moms. Ved køb over dette beløb er standard forsendelser indenfor Danmarks grænser, dog ikke Grønland og Færøerne, inkluderet i prisen.
 Undtagelser vedr. forsendelsesomkostninger vil fremgå i markedsføringsmaterialet. Ekstra udgifter i forbindelse med forsendelser leveret med kurér eller ekspres kan forekomme. Der er intet ekspeditionsgebyr. P. Lindberg forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre priser på forsendelsesomkostninger og fragtbetingelserne generelt. Vi gør opmærksom på, at enkelte varer, der f.eks. sendes direkte fra leverandøren, kan have en længere leveringstid end den normale leveringstid på 1-3 dage.

Betaling
Ved kreditkøb er købesummen forfalden til betaling 14 dage efter levering. Faktura med betalingsoplysninger sendes med varen eller via mail. Betaling bedes foretaget med de medsendte oplysninger eller ved bankoverførsel, eventuelt via homebanking. Vi gør opmærksom på, at benytter du bankoverførsel, er du ikke beskyttet af den såkaldte indsigelsesordning, som kun er gældende ved betaling med kreditkort. PL forbeholder sig ret til at forlange forudbetaling. Alle kunder, der køber på kredit hos PL, kreditvurderes løbende og første gang ved første ordre. Vurderingen sker gennem Experian (tidligere RKI). Personer under 18 år kan ikke købe på kredit. Betaler køber ikke i rette tid, kan PL fra forfaldsdagen kræve betaling for renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. samt rykkergebyr. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, idet sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. Kortbetaling kan benyttes på Internettet, og vi tilbyder betaling med flg. korttyper:

  • Dankort
  • VISA
  • VISA electron
  • Mastercard
  • Maestro 

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.p-lindberg.dk, og beløbet hæves naturligvis først på dit kort, når varerne sendes fra P. Lindberg. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Vi samarbejder med Klarna om at tilbyde dig flere betalingsmetoder ved køb af varer hos os. Sammen med Klarna gør vi det enkelt at shoppe. Læs mere her

Levering m.v.
PL tilstræber, at levering sker hurtigst muligt, ca. 1-3 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Levering skal dog senest ske inden for rimelig tid. Levering anses for sket, når genstanden er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Ved forsinkelse fra PL’s side kan køber i handelskøb kun gøre misligeholdelsesbeføjelser gældende, såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 30 dage, efter levering burde være sket. Køber kan i så fald vælge at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller annullere ordren. Køber kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende over for PL. PL er ikke ansvarlig overfor køber, når force majeure omstændigheder indtræder og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen - herunder strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder, eller andre omstændigheder, som PL ikke er herre over. I dette tilfælde er PL berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Undersøgelsespligt
I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation og ansvar
Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til PL uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af mangelen. Såfremt køber ikke underretter PL om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangelen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til PL uden forudgående skriftlig accept. Ethvert mangelskrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig mangelen. PL’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter PL’s valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af PL fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.
Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 12 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 12 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" (senest indenfor 2 måneder) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi - indenfor rimelighedens grænser - dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Kontakt evt. vores tekniske afdeling inden returnering på 7696 2326, eller på mail til mathiesen@p-lindberg.dk

Klagemulighed​: En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.
Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@p-lindberg.dkVaren sendes til:
P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen

Handelskøb og forbrugerkøb
PL er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade, der rammer besætning, afgrøder og maskiner eller forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. I forbrugerkøb er købelovens § 80, stk. 1, ikke herved fraveget.

Produktansvar
For produktansvar er PL alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. PL fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag, herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade på besætning, afgrøder eller maskiner som følge af brug af en vare købt hos PL. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på PL’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele PL, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning PL måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde PL skadesløs i samme omfang, som PL’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

Værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem køber og PL afgøres i handelskøb ved PL’s hjemting under anvendelse af dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationalprivatretlige regler. PL kan dog altid vælge at sagsøge køber ved dennes.

Persondatapolitik
Se vores privat-/ og persondatapolitik her.

Cookies
Se oversigt over cookies og anvendelse her.